Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 384


# Julkaistava versio Oikaisuvaatimus ja liitteet

Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätökseen 6.10.2021 § 40

 

KH 08.11.2021 § 384     

63/01.00.03/2021       

 

Matti Karvonen (oikaisuvaatimuksen tekijä) on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan päätöksestä 6.10.2021 § 40 koskien menetettyjen ansioiden korvaamista. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii menetettyjä ansioita korvattavaksi 1.8.2019 lukien perustuen matemaattisten aineiden määräaikaisen (7.8.2018-1.6.2019) tuntiopettajan sijaisen työsuunnitelmaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut 16.10.2021 liitteen 8.10.2021 tekemäänsä oikaisuvaatimukseen, jossa hän vaatii palkkaansa syys-lokakuulta sekä viivästyskorkoja. Liitteenä 9 on oikaisuvaatimus liitteineen.

Tuntiopettajan oikeus palkkaan määräytyy tehdyn viranhoitomääräyksen ja lukuvuosittaisen työsuunnitelman mukaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on valittu tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään 1.8.2016 lukien. Viranhoitomääräys ja lukuvuosittaiset työsuunnitelmat ovat perustuneet päätoimisuuteen. Tehtäväänsä oikaisuvaatimuksen tekijä on tosiasiallisesti hoitanut ajalla 1.8.2016-7.1.2018.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on oikeus varsinaiseen palkkaansa, joka hänelle olisi todennäköisesti maksettu, jos hänellä olisi ollut työsuunnitelma. Päätoimisella tuntiopettajalla oikeus vähintään 16 vuosiviikkotunnin mukaiseen kuukausipalkkaan. Kaupunginjohtajan päätös menetettyjen ansioiden korvaamisesta on perustunut päätoimisuuteen. Menetettyjen ansioiden korvaus on suhteutettu siihen verrokkityösuunnitelmaan, joka oikaisuvaatimuksen tekijälle olisi vahvistettu virkasuhteessa. Opettajalla ei ole säännöllistä työaikaa, joten vaatimus ylitunneista on perusteeton.

Oikaisuvaatimuksen tekijälle on tehty päätös 1. vuosisidonnaisesta lisästä 8.9.2016. Toinen päätös vuosisidonnaisesta lisästä on tehty ennen menetettyjen ansioiden korvaamista vuoden 2016 päätöksen pohjatietojen perusteella, vuosisidonnaisen lisän päätöspäivä 28.9.2021. Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo toimittaneensa vuosisidonnaiseen lisään liittyviä asiakirjoja suoraan Sarastia palkanlaskentaan, joilla oikaisuvaatimuksen kertoman mukaan olisi merkitystä hänen vuosisidonnaiseen lisäänsä menetettyjen ansioiden korvaamisessa. Todettakoon, että palveluntuottaja ei tee päätöstä vuosisidonnaisesta lisästä vaan toimii työnantajan tekemän päätöksen pohjalta eli laskee vuosisidonnaisen lisän määrän sekä laittaa sen maksuun. Jos asiakirjat vuosisidonnaisen lisän laskemista varten on toimitettu palveluntuottajalle, ei työnantajalla ole mitään mahdollisuutta kyseiseen asiaan edes reagoida.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H2954/2021 on saapunut kaupungille tiedoksi 8.9.2021, jolloin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 4.11.2020 nro 20/0653/2 on saanut lainvoiman.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut menetettyjen ansioiden korvaamista varten tulorekisteriotteet vuosilta 2019, 2020 ja 2021. Menetetyt ansiot on korvattu edellä mainittujen tietojen perusteella ajalta 1.8.2019-31.7.2021 kaupunginjohtajan 6.10.2021 § 40 päätöksen mukaisesti. Vuoden 2021 tulorekisteriote on tulostettu 5.9.2021 klo 18.53. Verohallinnon ohjeen mukaan maksetut palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään viiden kalenteripäivän kuluessa. Maksupäivän jälkeiseen viiteen kalenteripäivään lasketaan mukaan lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä. Jos ilmoituksen määräpäivä on kuitenkin lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, voit ilmoittaa tiedot seuraavana arkipäivänä. Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että vuoden 2021 tulorekisteriotteessa ei välttämättä ole kaikki elokuun 2021 tulotiedot kirjautuneena, koska 31.8.2021 maksupäivän tietojen ilmoittamisen määräpäivä olisi 5.9.2021, joka on sunnuntai. Koska kyseinen määräpäivä on sunnuntai, on ilmoittaminen ollut vielä mahdollista seuraavana arkipäivänä eli maanantaina 6.9.2021. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 14.9.2021 pyydetty toimittamaan tulorekisteriote elo-syyskuulta, jonka jälkeen menetettyjen ansioiden korvaamisesta tehdään uusi päätös 1.8.2021 lukien.

Oikaisuvaatimuksen tekijän väite kaupunginjohtajan ja rehtorin esteellisyydestä on perusteeton, koska Kemijärven kaupungilla ei ole tiedossa mitään sellaista seikkaa, joka tekisi edellä mainitut viranhaltijat tässä asiassa esteelliseksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä on jättänyt väitteensä perustelematta.
 

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

 

Päätös Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun.

 

Tiedoksi Matti Karvonen