Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 1


# Nimenhuutopöytäkirja

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

KV 21.02.2022 § 1  

    

 

 

Hallintosääntö 12 luku - valtuuston kokoukset

Hallintosääntö 89 § Kokouskutsu:

"Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Lisäksi valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus voidaan julkaista paikallislehdessä. Tiedottamisella ei ole vaikutusta koollekutsumisen laillisuuteen."

Hallintosääntö 90 § Esityslista:

"Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. "

Hallintosääntö 91 § Sähköinen kokouskutsu:

"Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä."

Kutsu kaupunginvaltuuston kokoukseen on asetettu julkisten kuulutusten ilmoi­tustaululle ja kaupungin www-sivulle 15.2.2022 sekä lähetetty samanaikaisesti sähköpostilla kullekin valtuu­te­tul­le sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus osallistua kokoukseen.  Samalla kertaa on lä­hetet­ty esityslista liitteineen.

Kokousilmoitus ilman asialistaa on julkaistu Koti-Lappi -lehdessä 17.2.2022.

Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vä­hintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
 

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liitteenä A on nimenhuutoluettelo.