Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 53Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma ja -ohjelma vuosille 2023-2025

 

YTLTK 12.06.2023 § 53     

192/11.00.02/2023       

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perustuu ympäristöriskien arviointiin. Säännöllisen valvonnan järjestämiseksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen valvontasuunnitelma. Lakisääteinen valvontasuunnitelma koskee ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti.

 

Valvontasuunnitelman lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviran-omaisen on laadittava valvontaohjelma ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllisestä valvonnasta. Valvontaohjelmaan kootaan tiedot valvottavista kohteista ja määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella kohteiden tarkastustiheys ja tarkastusmäärät. Viranomainen voi periä valvontamaksun valvontaohjelmaan kuuluvista suunnitelman mukaisista tarkastuksista.

 

Jätelain mukainen valvontasuunnitelma, joka koskee jätelain 100 §:ssä tarkoitettujen jätteen ammattimaista keräystä harjoittavien toimijoiden valvontaa voidaan yhdistää ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan ja -ohjelmaan. Suunnitelman tulee perustua arviointiin jätteistä ja niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista.

 

Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma ja -ohjelma esitetään päivitettäviksi vuosille 2023-2025. Vuonna 2021 laadittua valvontasuunnitelmaa on päivitetty vastaamaan nykytilannetta vastaavan organisaation ja valvontakohteiden osalta. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla tehtävän valvonnan lisäksi myös muiden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvien lakien mukaiset valvontatehtävät, jotta lukijalle jäisi kokonaiskuva kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväkentästä (liite 3, valvontasuunnitelma). Valvontaohjelmassa on kuvattu valvontakohteiden tarkastussuunnitelma toimialoittain (liite 4, valvontaohjelma).

 

Valmistelija Ympäristötarkastaja Kaisa Soppela, 040 520 3162

 

Esittelijä Ympäristötarkastaja Soppela Kaisa Kemijärvi

 

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa liitteenä 3 olevan valvontasuunnitelman ja liitteenä 4 olevan ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuosille 2023-2025.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.