Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 187


Elinvoimajohtajan viran täyttäminen

 

KH 22.05.2023 § 187     

664/01.01.01.01/2022       

 

Haastattelutyöryhmä suoritti elinvoimajohtajan virkaan hakeneiden kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden haastattelut 27.4.2023. Konsultin toteuttaman henkilöarvioinnin (soveltuvuustesti) jälkeen työryhmä kokoontui 11.5.2023 kuulemaan henkilöarvioinnin tulokset ja konsultin suositukset. Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraporttiin ennen kaupunginhallituksen kokousta (salassa pidettävä asiakirja, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 24§, 29 mom.).

 

Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti haastattelujen ja arvioinnin tulosten perusteella esittää, että elinvoimajohtajan virkaan valitaan Anne Karppinen.

 

Hakijayhteenveto tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille oheisena (henkilörekisteri, ei julkaista kaupungin nettisivuilla).

 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle haastattelujen ja arvioinnin tulosten perusteella, että elinvoimajohtajan virkaan valitaan Anne Karppinen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 24.04.2023 § 148   

      

 

Määräaikaan 14.4.2023 klo 15.00 mennessä tuli viisi uutta hakemusta ja aiemmin hakeneista yksi hakija on perunut hakemuksensa.  Elinvoimajohtajan virkaa hakee neljätoista (14) henkilöä, joista kolme täyttää viran kelpoisuusehdot.

 

Kokouksessaan 18.4.2023 haastattelutyöryhmä kävi yhdessä rekrytointiyrityksen konsultin kanssa läpi saapuneet hakemukset ja päätti kutsua 27.4.2023 pidettävään haastatteluun kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat. Elinvoimajohtajan rekrytoinnissa käytettiin anonyymiä rekrytointia ja haastatteluun kutsuttavat valittiin ilman hakijoiden taustatietoja. Haastatteluun kutsuttavien valinnan jälkeen anonyymisyys purettiin ja kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ovat Tanja Häyrynen, Ulla-Maija Ruuskanen ja Anne Karppinen.

 

Hakijayhteenveto tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille oheisena (henkilörekisteri, ei julkaista kaupungin nettisivuilla).

 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy haastattelutyöryhmän esityksen haastatteluun kutsuttavista henkilöistä. Haastattelut toteutetaan torstaina 27.4.2023.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 27.03.2023 § 110   

      

 

Elinvoimajohtajan viran hakuaikaa on tarpeen muuttaa siten, että hakuaika päättyy 14.4.2022 ja lisäksi hakua tulee täsmentää siten, että aikaisempaan hakuun toimitetut hakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta. Hakuilmoitus, liite 2.

 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että elinvoimajohtajan viran hakuaika päättyy 14.4.2023 ja, että aikaisempaan hakuun toimitetut hakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi Henkilöstöpalvelut

 

 

KH 20.02.2023 § 62   

      

 

Elinvoimajohtajan virka on ollut uudelleen haettavana siten, että aikaisempaan hakuun toimitetut hakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta, liite 1 hakuilmoitus. Määräaikaan 20.1.2023 mennessä hakemuksia tuli kymmenen (10), joista kolme täyttää viran kelpoisuusehdot. Ansiovertailu tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille oheisena (henkilörekisteri, ei julkaista kaupungin nettisivuilla).

 

 

Haastattelutyöryhmä totesi kokouksessaan 3.2.2023, että hakijoiden joukko ei ole tarpeeksi kattava. Työryhmä pohti elinvoimajohtajan haun uudelleen käynnistämistä joko siten, että viran kelpoisuusehtoja muutetaan tai haetaan entisillä kelpoisuusehdoilla rekrytointiyrityksen avustaman. Työryhmä päätti esittää kaupunginhallitukselle, että elinvoimajohtajan virka julistetaan haettavaksi uudelleen rekrytointiyritystä apuna käyttäen entisillä kelpoisuusehdoilla.

 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää julistaa elinvoimajohtajan viran uudelleen haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 31.3.2023. Rekrytoinnin toteuttamisessa käytetään rekrytointiyritystä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 28.12.2022 § 462   

      

 

Elinvoimajohtajan virka on ollut kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaisesti julkisesti haettavana. Hakuaika päättyi 16.12.2022 klo 15.00. Määräaikaan mennessä elinvoimajohtajan virkaa haki kuusi (6) henkilöä, joista kansi henkilöä täyttää viran kelpoisuusehdot.

 

Elinvoimajohtajan rekrytoinnissa on käytetty anonyymia rekrytointia kaupunginhallituksen päätöksen 22.2.2021 § 63 mukaisesti. Haastatteluun kutsuttavat valitaan ilman hakijan taustatietoja. Ansiovertailu tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille oheisena (henkilörekisteri, ei julkaista kaupungin nettisivuilla).

 

Kaupunginhallituksen nimeämä haastattelutyöryhmä kokoontui 20.12.2022 ja päätti esittää kaupunginhallitukselle elinvoimajohtajan viran uudelleen hakua.

 

Liitteenä 4 on hakuilmoitus.
 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää julistaa elinvoimajohtajan viran uudelleen haettavaksi. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Kuvaja esteellisenä poistui kokouksesta, eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon HL 28 § 1. kohta (asianosainen). Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asiakohdan osalta Marjo Säärelä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 28.11.2022 § 408   

      

 

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 131 päättänyt perustaa elinvoimajohtajan viran 1.1.2023 alkaen. Valtuuston päätöksen mukaisesti viran kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

- kokemus kuntasektorin johtamis- ja esihenkilötyöstä

- kokemus kaupunki-/kuntaympäristön kehittämisestä

- kokemus hankejohtamisesta

- talous- ja hallinto-osaaminen

 

Hallintosäännön mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kuitenkin kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus päättää valtuuston täyttämän viran kokonaispalkasta ja palkantarkastuksesta sekä määräaikaisen virkamääräyksen antamisesta.

 

Liitteenä 7 on hakuilmoitus.

 

 

Valmistelija Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää julistaa elinvoimajohtajan viran haettavaksi.

Kaupunginhallitus nimeää haastattelutyöryhmäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan.

 

Muutettu päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää julistaa elinvoimajohtajan viran haettavaksi.

Kaupunginhallitus nimeää haastattelutyöryhmäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston, kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja kaupunginjohtajan.
 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.