Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 400


# Hyvinvointisuunnitelma 2024
# Suunnitelmataulukko

Kemijärven kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025

 

KH 04.12.2023 § 400     

702/00.01.02.01/2023       

 

Vuoden 2023 alusta voimaan tulleen hyvinvointialue-uudistuksen myötä kaupunkiorganisaatiota jouduttiin uudistamaan ja se muutti myös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tehtäväkokonaisuutta. Kunnille jäi edelleen keskeinen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisesta yhdessä hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden kanssa ja se on kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Kuntien vastuulla on omalta osaltaan edistää myös ehkäisevää päihdetyötä, jota tulee toteuttaa eri hallinnonaloilla varhaiskasvatuksesta kouluihin ja oppilaitoksiin sekä nuorisotyöhön ja muihin vapaa-ajan ympäristöihin, työllisyys- ja kotouttamispalveluita tai yhdyskuntasuunnittelua unohtamatta.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 6 §:ssä kunnille on säädetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä seuraavanlaisia tehtäviä:

 

. Ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan.

. Strategisessa suunnittelussa asetettava tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet.

. Tehtävä päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvista päätöksistä väestöryhmittäin.

. Nimettävä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho.

. Seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin.

. Raportoitava valtuustolleen vuosittain hytestä ja valmisteltava valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma.

. Tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteisteistyötä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan sekä tehtävä yhteistyötä alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

. Kunnan on edistettävä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.

. Osallistuttava vuosittaisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskeviin neuvotteluihin

 

Kemijärvellä koordinointivastuu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyöstä siirtyi organisaatiouudistuksen yhteydessä hallintopalveluille. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen osa-aikainen koordinaattori aloitti vuoden 2023 alussa ja syksyllä aloitti toimintansa kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä.

 

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan valtuustokausittain. Kemijärvellä laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma on laadittu vuosille 2021-2025. Suunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tulee arvioida vuosittain ja valita hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen (hytetu) painopisteet.

 

Koska toimintaympäristö on muuttunut oleellisesti vuosien 2021 ja 2022 tilanteeseen, jolloin edellinen hyvinvointisuunnitelmaa oli laadittu, hyvinvointiryhmä päätyi laatimaan uuden hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025 (Liite 1). Suunnitelman pohjaksi on kartoitettu ajantasaisia hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyötä ohjaavia linjauksia sekä viimeisimpiä saatavilla olevia keskeisiä tilastotietoja väestön hyvinvoinnista. Kootun tiedon pohjalta on määritelty kahden seuraavan vuoden painopistealueet. Painopistealueille on määritelty erillisessä toimenpidesuunnitelmassa (Liite 2) tavoitteet, toimenpiteet sekä vastuutahot. Suunnitelmassa on huomioitu, että hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistämisen toimia tehdään kunnan kaikilla sektoreilla ja yhteistyössä paikallisten, että alueellisten toimijoiden kanssa. Hyvinvointiryhmä seuraa tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti.

 

Valmistelija Suunnittelija Päivi Piisilä, 040 480 6093

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025 hyväksyttäväksi.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että suunnittelija Päivi Piisilä esitteli hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025 ennen asian käsittelyä.
Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta esittelyn aikana klo 15.55-16.09 väliseksi ajaksi.
Päivi Piisilä poistui kokouksesta klo 16.50.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokoustauko klo 16.51-17.03.