Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 11Valtuustoaloite virkavelvollisuuden laiminlyönnit/ Matti Hietanen

 

KV 21.02.2022 § 11     

18/02.02.02/2021       

 

Liitteenä 6 on alla mainittu liite nro 8 (Valtuustoaloite virkavelvollisuuden laiminlyönnit/Matti Hietanen).

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Juhana Kelloniemi esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Matti Hietanen kannatti Kelloniemen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, vastaavat JAA ja ne jotka ovat Juhana Kelloniemen esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 16 JAA-ääntä, 8 EI-ääntä ja 3 TYHJÄ (äänestyspöytäkirja liitteenä B ). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Matti Hietanen ja Juhana Kelloniemi jättivät päätökseen eriävät mielipiteet.

 

 

KH 17.01.2022 § 3   

      

 

Kemijärven perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Matti Hietanen on tehnyt valtuustoaloitteen koskien kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajan virkavelvollisuuden laiminlyöntiä liittyen valtuuston 24.10.2016 tekemän päätöksen toimeenpanoon. Toimeenpano koskee valtuuston 24.10.2016 hyväksymää valtuustoaloitetta kaupungin ostolaskujen julkaisemisesta kaupungin internetsivuilla vuoden 2018 alusta. Valtuustoaloite on liitteenä 8.

Punnittaessa virkavelvollisuuden laiminlyöntiä liittyen valtuuston päätöksen toimeenpanoon tulee selvittää, onko asiassa sellaisia ylipääsemättömiä vaikeuksia, joiden johdosta päätöstä ei ole voitu toimeenpanna tai onko toimeenpanon toteuttamatta jättämisestä aiheutunut kaupungille tai muille asianosaisille vahinkoa tai menetystä tai jopa suoranaista korvausvelvollisuutta. Valtuustoaloite koskee uuden palvelun käyttöönottoa, josta on jo valmisteluvaiheessa tuotu esille toimeenpanon haasteet ja resurssitarve.

Ostolaskudatan julkaisemisasiaa on valmisteltu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2016 lopusta alkaen ja pyritty löytämään tietotekninen ratkaisu ostolaskudatan lainmukaista julkaisemista varten. Lainmukaisella julkaisemisella tarkoitetaan ostolaskudatan sisältämien henkilötietojen käsittelyä asianmukaisesti niin, että kaupunki ei riko henkilötietolain, julkisuuslain eikä v. 2018 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain periaatteita.

Kaupungin taloushallintojärjestelmistä saatava ostolaskutieto sisältää em. lakien mukaisia salattavia tietoja, joita on ollut vuosittaisesta laskumäärästä johtuen (20 000 - 25 000 ostolaskua) mahdotonta käsitellä manuaalisesti niin, että olisi täysi varmuus siitä, että julkaistava materiaali ei sisältäisi em. lakien mukaista salattavaa tietoa. Tällaisia salattavia tietoja ovat mm. toiminimitiedot, kevytyrittäjätiedot, tietyn sairauden hoitoon liittyvät menot (voi paljastaa henkilön terveydentilasta tietoja) ja sosiaalihuollon asiakastiedot sekä henkilötiedot yleensä. Talouspalveluissa ei ole ollut mahdollisuutta käyttää työpanosta manuaalisesti muodostettavan ostolaskuaineiston läpikäymiseen näiden em. tietojen osalta ja varmistaa julkaisemista varten salassa pidettävän tiedon poistaminen. Lisäksi työresurssi on ollut kriittinen vuosina 2018-2020 johtuen resurssivähennyksistä, tytäryhtiöiden kirjanpidon siirroista kaupungin tehtäviksi ja Tilapalvelut liikelaitoksen perustamiseen liittyneen mittavan sisäisen laskutusmäärän kasvun ja kirjanpidon tehtävien moninkertaistumisen vuoksi.

Kaupunki on selvittänyt talousjärjestelmätoimittajien CGI:n ja LapIT:n kanssa mahdollisuuksia hankkia ostolaskujen käsittelyä ja julkaisua varten sovellus, joka automaattisesti poistaa ei julkaistavat ja salattavat tiedot. Kaupunki on ollut myös kuuden muun kunnan (Raisio, Salo, Kangasniemi, Merikarvia, Lapinlahti ja Valkeakoski) kanssa mukana Kuntaliiton vuonna 2021 toteuttamassa ostolaskujen julkaisuun liittyvässä pilotissa, jossa on selvitetty julkaistavan datan sisältövaatimuksia ja menettelytapoja. Kuntaliitto on julkaissut vielä 16.12.2021 kunnille ohjeen tietosuojan huomioimisesta ostolaskujen julkaisemisessa.

Kaupunginhallitukselle on annettu suullisesti selvitys syistä, jonka vuoksi ostolaskudataa ei ole voitu kaupunginvaltuuston edellyttämällä tavalla julkaista vielä vuosina 2018-2021.

CGI:n sovellus on hankittu ja saatu käyttöön vuoden 2021 lopussa. Ostolaskujen julkaisemista varten tulee tehdä vielä rekisteriseloste ja -ilmoitus, jonka jälkeen ostolaskut vuodelta 2021 voidaan julkaista avoindata.fi -sivustolla ja kaupungin nettisivuilla kaikkien tiedoista kiinnostuneiden nähtäville. Julkaisuaika on arviolta helmikuu, kun kirjanpito vuodelta 2021 on kaupungin osalta saatu valmiiksi.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja jättää virkavelvollisuuden laiminlyöntiasian tutkimisen valtuuston päätettäväksi.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja ja palvelualuejohtaja asianosaisina poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon (HL 28.1. asianosaisjäävi). Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi talous- ja kehittämisjohtaja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta klo 16.35.