Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 9


Hyvinvointilautakunnan täydennysvaali kaudelle 1.8.2021-31.5.2025

 

KV 21.02.2022 § 9     

60/00.00.01.01/2022       

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto valitsi hyvinvointilautakuntaan uudeksi jäseneksi Arto Torvisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maarit Ruopsan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

 

 

KH 31.01.2022 § 32   

      

 

Hyvinvointilautakunnan jäsen Väinö Siirtola on kuollut 21.12.2021. Hänen tilalleen hyvinvointilautakuntaan tulee valita uusi jäsen.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan;

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

 

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

 

Hallintosäännön 10 §:n mukaan;

"Hyvinvointilautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Valtuusto valitsee lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen."

 

Kuntalain 33 §:n mukaan;

"Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

 

Valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien ja valiokuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisena luottamushenkilöinä."

 

Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a §:ssä todetaan seuraavaa:

 " Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."

 

Kuntalain 70 §:n mukaan;

"Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa."

 

Hyvinvointilautakunnan kokoonpano 1.8.2021 - 31.5.2021 on seuraava:

 

Jäsen  Varajäsen

Jarkko Kotilaine Rainer Wahlsten       

Asko Severinkangas Anita Ruokamo      

Väinö Siirtola  Maarit Ruopsa 

Harri Väliranta Auvo Kilpeläinen      

Tuula Helisten Raija Soppela 

Tarja Perälä  Johan Huczkowski 

Jaana Soppela Sirpa Masalin 

 

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Väinö Siirtolan tilalle hyvinvointilautakuntaan valitaan uusi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.