Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 8


Varhaiskasvatuspalvelujen ostopalvelusopimus Pelkosenniemen kunnan kanssa v. 2022

 

KV 21.02.2022 § 8     

19/12.07.02/2021       

 

 

Päätös Merkittiin, että Paula Alatalo jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 4. palvelussuhdejäävi, Pelkosenniemen kunnan viranhaltija)

Varavaltuutettu Jesse Kerkelä oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 31.01.2022 § 27   

      

 

Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuodelle 2022 lisämäärärahan kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan välisen varhaiskasvatuspalvelujen ostopalvelusopimuksen kustannuksiin.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää varhaiskasvatuspalveluille lisämäärärahan 40 000 euroa päivähoitopalvelujen ostoon vuonna 2022 Pelkosenniemen kunnalta.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Paula Alatalo esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28 § 4 mom, palvelussuhdejäävi).
Merkittiin pöytäkirjaan, että Paula Alatalon varaedustaja Tuomas Kalliokoski osallistui asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

HL 25.01.2022 § 13   

      

 

Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 26.10.2021 § 141 päättänyt purkaa Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden ja Pelkosenniemen kunnan väliset lapsikohtaiset ostopalvelusopimukset 1.1.2022 alkaen.

 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 6 § koskee kunnan velvollisuutta järjestää varhaiskasvatusta asumisen ja oleskelun perusteella. Pykälän mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta lapselle, joka asuu kunnassa huoltajiensa työn, opiskelun, sairauden tai vastaavien syiden vuoksi, vaikka lapsella ei ole Suomessa kotikuntaa tai lapsen kotikunta on kotikuntalain perusteella toinen kunta. Kyseisen pykälän mukaan myös olosuhteiden niin vaatiessa kunnan on huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle kuin kunnan asukkaalle.

 

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtaja Juha Narkilahti ja varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen sekä Pelkosenniemen sivistys- ja hallintojohtaja Paula Alatalo neuvottelivat 26.10.2021 irtisanottujen sopimusten valmistelemisesta uudelleen 1.1.2022 voimaan tuleviksi aiemman sisältöisenä lukuun ottamatta muutosta, jonka mukaan lapsikohtaisen varhaiskasvatuspäivän hinnaksi määritellään jatkossa 90 euroa. Vuoden 2021 loppuun irtisanottujen sopimusten mukainen hinta oli 130 euroa varhaiskasvatuspäivältä. Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan välille on laadittu maksusopimus alkaen 1.1.2022. Sopimuksessa lapsikohtaiseksi varhaiskasvatuspäivän hinnaksi sovittiin 90 euroa.

 

Aiemmat lapsikohtaiset sopimukset olivat voimassa 31.12.2021 saakka jatkuen saumattomasti 1.1.2022 alkaen uusilla lapsikohtaisilla sopimuksilla. Pelkosenniemen kunnasta saatujen tietojen mukaan palvelu Pyhätunturilla jatkuu kevään 2022 ajan, minkä jälkeen arvioidaan kunnan suunnitelmaa tätä pidemmälle ajalle. Kustannuksiin haetaan talousarvioon 2022 lisämäärärahaa ostopalveluihin arviolta n. 40 000 €.

 

Valmistelija Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Tiina Martinkauppi, 040 861 6486

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy Pelkosenniemen kunnan kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää varhaiskasvatuspalveluille ostopalvelusopimukseen tarvittavan lisämäärärahan 40 000 euroa vuodelle 2022.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

HL 26.10.2021 § 141   

      

 

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ja Pelkosenniemen kunta ovat tehneet lapsikohtaiset ostopalvelusopimukset koskien varhaiskasvatuksen järjestämistä. Sopimukset on laadittu eri pituisille ajanjaksoille riippuen lapsen varhaiskasvatustarpeen ajasta.

 

Pyhätunturin alueella asuu lapsiperheitä, joiden kotikuntana on Kemijärvi. Kemijärveläisten lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä vastaa olosuhteiden vuoksi Pelkosenniemi, koska Kemijärvellä toimivaan lähipäiväkotiin olisi perheillä matkaa yhteen suuntaan noin 50 kilometriä. Pyhätunturilla toimii Kuusirannan varhaiskasvatusyksikkö ja Pelkosenniemellä kunnallinen päiväkoti.

 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 6 § koskee kunnan velvollisuutta järjestää varhaiskasvatusta asumisen ja oleskelun perusteella. Pykälän mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta lapselle, joka asuu kunnassa huoltajiensa työn, opiskelun, sairauden tai vastaavien syiden vuoksi, vaikka lapsella ei ole Suomessa kotikuntaa tai lapsen kotikunta on kotikuntalain perusteella toinen kunta. Kyseisen pykälän mukaan myös olosuhteiden niin vaatiessa kunnan on huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle kuin kunnan asukkaalle.

 

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ja Pelkosenniemen kunta ovat tehneet lapsikohtaisen maksusitoumuksen, jossa Pelkosenniemen kunta laskuttaa Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalveluita lapsikohtaisesti 130 € toteutuneelta hoitopäivältä. Vuorohoidosta peritään lisäksi todelliset palkkakulujen mukaiset kustannukset jaettuna hoidossa olevien lasten määrällä lisättynä ruokailusta syntyneet kustannukset.

 

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) ei ole velvoitetta siitä, että kunta voisi periä palvelun järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia lapsen kotikunnalta, vaikka palvelun järjestäminen onkin kunnalle velvoittavaa. Kuntien väliset sopimukset kustannusten perimisestä ovat lähinnä kuntien välisiä sopimuksia. Yhä useammat kunnat eivät enää tee keskenään näitä kuntien välisiä maksusopimuksia.

 

Varhaiskasvatuspalvelujen vastuualueen talousarviossa vuonna 2021 ostopalveluihin on varattu 25 000 €. 31.8. toteutuman mukaan varattua määrärahaa on mennyt 34 896 €, joten siihen varattu määräraha ei tule riittämään vuoden 2021 talousarviossa. Vuoden 2022 talousarvioon ostopalveluihin tulisi varata ainakin 80 000 €.

 

Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen ja Pelkosenniemen kunnan väliset lapsikohtaiset ostopalvelusopimukset esitetään purettavaksi 1.1.2022 alkaen, koska varhaiskasvatuslaissa (540/2018) ei ole velvoitetta siitä, että kunta voisi periä palvelun järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia lapsen kotikunnalta. Päätös sopimuksen purkamisesta ei vaikuta kemijärveläisten lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen, koska varhaiskasvatuslain (540/2018) 6 §:n mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuspalvelut muillekin kuin oman kunnan asukkaille. Asiasta perusteluineen on tiedotettu etukäteen Pelkosenniemen kuntaa.

 

Päätöksen myötä Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ei myöskään tee 1.1.2022 alkaen ostopalvelusopimuksia/maksusitoumuksia muiden kuntien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut järjestää varhaiskasvatuspaikan muillekin kuin kotikuntalaiselle lapselle eikä peri siitä maksua lapsen kotikunnalta. Tämän päätöksen myötä Kemijärven kaupungin varhaiskasvatuspalvelut perii huoltajilta lapsen varhaiskasvatusmaksun. Aiemmin kyseisen maksun on perinyt lapsen kotikunta.

 

Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen 040 861 6486

 

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää purkaa varhaiskasvatuspalveluiden ja Pelkosenniemen kunnan väliset lapsikohtaiset ostopalvelusopimukset 1.1.2022 alkaen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi Varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen