Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 22.02.2022/Pykälä 26


Valvontakertomus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vuonna 2021 ikäihmisten palveluissa

 

HL 22.02.2022 § 26     

86/05.05.00/2022       

 

Valvontakertomus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vuonna 2021 ikäihmisten palveluissa

 

Julkisten ja yksityisten palvelujen luotettavuus edellyttää riittävää valvontaa. Riippumatta palveluntuottajasta on palvelujen oltava kuntalaisille yhdenvertaisia. Valvontaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteena on asiakkaiden ja asukkaiden oikeuksien toteutuminen sekä palvelusopimusten noudattaminen ja asiakkaiden palvelujen ja hoidon toteuttaminen hoito-, kuntoutus ja palvelusuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Lisäksi palveluiden valvonnalla pyritään varmistamaan ja lisäämään palveluiden laatua ja ehkäisemään laatupoikkeamia, jotta kuntalainen saa hyvää, yksilöllistä ja oikea-aikaista palvelua ja hoitoa.

 

Kemijärven hyvinvointilautakunta on hyväksynyt Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma/Ikäihmisten palvelut 28.8.2018 (§107). Suunnitelman mukaan valvontatoiminnasta laaditaan vuosittain valvontatoimintakertomus hyvinvointilautakunnalle. Kertomus sisältää yhteenvedon vuoden aikana toteutetusta ohjaus-, valvonta- ja tarkastuskäynneistä, palautteista ja käynneillä esiinnousseista yleisistä havainnoista, poikkeamista sekä palvelutuottajien/toimintayksiköiden toimenpiteistä.

 

Oheisessa valvontakertomuksessa kuvataan valvonta- ja ohjaustoiminnan toteutumista yksityisten sosiaalipalvelujen osalta vuonna 2021 ikäihmisten palvelujen vastuualueella.

Vuoden 2021 osalta haasteita valvonnan toteuttamiseksi asetti koronapandemian aiheuttamat rajoitteet sekä resurssien riittämättömyys ikäihmisten palveluissa. Vuoden 2022 alussa on saatu lisäresursseja ja valvontaa päästään toteuttamaan suunnitelmallisemmin.

 

Vuoden 2022 valvonnan painopisteiksi esitetään:

- henkilöstömitoitus

- omaisyhteistyö

- omavalvontasuunnitelmat

 

Valvonta- ja ohjauskäynneillä sekä erityisesti omaispalautteista nousi vuoden 2021 aikana riittävän tiedottamisen ja yhteistyön kehittämisen tarve omaisten kanssa. 

 

Henkilöstömitoituksesta säädetään vanhuspalvelulaissa ja vuonna 1.1.2022 alkaen vähimmäishenkilöstömitoitus tulee olla 0,60 välittömän hoitotyön osalta iäkkäiden

tehostetussa palveluasumisessa.

 

Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua ja asiakasturvallisuutta toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvontasuunnitelmassa kerrotaan, miten yksikössä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Siinä kuvataan, miten yksikössä toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

 

Valmistelija Hoiva- ja hoitotyönjohtaja Päivi Piisilä, 040 480 6093

 

Esittelijä Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy valvontakertomuksen yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vuonna 2021 ikäihmisten palveluissa ja esitetyt valvonnan painopisteet vuodelle 2022.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi Hoiva- ja hoitotyönjohtaja