Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 107Kaupunginjohtajan viran hoitaminen ja johtajasopimuksen hyväksyminen

 

KV 11.09.2023 § 107     

687/01.01.01.01/2022       

 

Alla mainittu liite 8 (johtajasopimusluonnos) on liitteenä 6.

 

 

Päätös Merkittiin, että Pekka Iivari jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 1) osallisuusjäävi).

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.24. - 19.40 välisenä aikana.

Varavaltuutettu Teppo Hella saapui kokoukseen tauon aikana.

Matti Torvinen esitti johtajasopimusta muutettavan siten, että kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan kanssa vuosittain tammikuun loppuun mennessä kehityskeskustelun, jonka yhteydessä arvioidaan kaupunginjohtajan työskentelyn tavoitteiden toteutuminen. (sivu 4, kohta 7.). Paula Alatalo, Jukka Kortelainen, Arto Torvinen ja Ahti Majava kannattivat Torvisen esitystä.

Markku Harju ja Juha Pikkarainen kannattivat kaupunginhallituksen esitystä.

Heikki Nivala esitti ryhmäpuheenjohtajien neuvottelutaukoa. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 19.53 - 20.12 välisenä aikana.

Heikki Nivala esitti sopimukseen seuraavan lisäkirjauksen: Kehityskeskustelu käydään kaksi osaisena. Ensimmäisessä osassa käydään työntulosten arviointikeskustelu kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston kanssa. Toisessa osassa käydään kehityskeskustelu kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa. Jarkko Kotilaine kannatti Nivalan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty kannatettuja esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Ensimmäisessä vaiheessa äänestyksessä vastakkain olivat Matti Torvisen ja Heikki Nivalan esitykset. Matti Torvinen JAA ja Heikki Nivala EI. Äänestyksen tulos: 12 JAA-ääntä ja 15 EI-ääntä (äänestyspöytäkirja liitteenä B). Toisessa vaiheessa äänestyksessä olivat vastakkain kaupunginhallituksen esitys ja ensimmäisen äänestyksen voittanut Heikki Nivalan esitys. Kaupunginhallitus JAA ja Heikki Nivala EI. Äänestyksen tulos: 7 JAA-ääntä, 11 EI-ääntä 9 TYHJÄÄ (äänestyspöytäkirja liitteenä C). Puheenjohtaja totesi Heikki Nivalan esityksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Matti Torvinen, Arto Torvinen, Paula Alatalo, Matti Hietanen ja Ahti Majava jättivät päätökseen eriävät mielipiteet.

 

Tiedoksi Henkilöstöpalvelut

 Pekka Iivari

 

 

KH 04.09.2023 § 304   

      

 

Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. (21.5.2021/419)

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

 

Johtajasopimusluonnos on liitteenä 8.

 

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

 

Esittelijä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaupunginjohtajan johtajasopimuksen ja
2. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen pitämään johtajasopimuksen ajan tasalla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Päätös Merkittiin, että Pekka Iivari jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 1. osallisuusjäävi).

Puheenjohtaja muutti esitystä siten, että kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan kanssa vuosittaisen kehityskeskustelun (sopimuksen sivu 4).  Matti Torvinen kannatti puheenjohtajan esitystä.

Markku Harju esitti, että kehityskeskustelun käy kaupunginhallituksen puheenjohtajisto. Kirsti Ojala ja Teija Kerkelä kannattivat Harjun esitystä.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.33 - 18.40 välisenä aikana.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut puheenjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginhallituksen puheenjohtaja JAA ja Markku Harju EI. Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä ( Alatalo, Torvinen, Majava) ja 4 EI-ääntä ( Harju, Kerkelä, Ojala, Palojärvi). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi kehityskeskustelusta tuli Markku Harjun esitys.

Kaupunginhallitus päätti
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaupunginjohtajan johtajasopimuksen ja
2. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen pitämään johtajasopimuksen ajan tasalla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

 

KH 21.08.2023 § 287   

      

 

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 26.6.2023 § 89 valinnut kaupunginjohtajan virkaan Pekka Iivarin. Iivari on 27.6.2023 kirjallisesti ilmoittanut ottavansa kaupunginjohtajan viran vastaan 1.8.2023 alkaen.

 

Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan 29 §:n mukaan kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenpitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtajalla on yleisvastuu kaupungin toiminta-ajatuksen ja strategian toteuttamisesta, kunnan yleisjohdosta, kaupunginhallituksen asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta, elinvoiman kehittämisestä, kunnan edunvalvonnasta ja edustamisesta sekä kuntamarkkinoinnista.

 

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 4 §:n 2.-3. kohdan mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa kaupunginjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kaupunginhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla ja vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut.

 

Kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. (21.5.2021/419)

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään.

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

 

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 45 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää valtuuston täyttämän viran kokonaispalkasta ja palkantarkistuksesta sekä määräaikaisen virkamääräyksen antamisesta.

 

Johtajasopimusluonnos on liitteenä 5 ja esitellään kaupunginhallitukselle 21.8.2023 kokouksessa.

 

Valmistelija Henkilöstö- ja hallintosihteeri Päivi Alatalo 040 587 2490

 

Esittelijä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää
1. määrätä Pekka Iivarin hoitamaan kaupunginjohtajan virkaan kuuluvia tehtäviä ajalle 1.8.2023-31.7.2029,
2. että Pekka Iivarille maksettava kokonaispalkka on 7800 €/kk,
3. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaupunginjohtajan johtajasopimuksen ja
4. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen pitämään johtajasopimuksen ajan tasalla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Päätös Merkittiin, että Pekka Iivari jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 1. osallisuusjäävi).

Kaupunginhallitus päätti
1. määrätä Pekka Iivarin hoitamaan kaupunginjohtajan virkaan kuuluvia tehtäviä ajalle 1.8.2023-31.7.2029,
2. että Pekka Iivarille maksettava kokonaispalkka on 7800 €/kk,

Kaupunginhallitus päätti palauttaa johtajasopimuksen muilta osin uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.16-17.26.