Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 106Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1. - 30.6.2023

 

KV 11.09.2023 § 106     

509/02.02.02/2023       

 

Alla mainittu liite 4 (merkittävimpien tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutumaraportit) on liitteenä 5.

 

Päätös Jorma Vaarala poistui kokouksesta klo 18.47.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.56 - 19.14 välisenä aikana.

 

 

KH 04.09.2023 § 301   

      

 

Kaupungin hallintosäännön mukaan merkittävimmät tytäryhtiöt toimittavat

kaupunginhallitukselle selvityksen yhtiön talouden toteutumasta ja

tilinpäätösennusteesta 30.6. tilanteen mukaisesti. Kaupunginhallitus

puolestaan toimittaa valtuustolle talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden

toteutumisraportin 30.6. tilanteesta ja niistä johdetun tilinpäätösennusteen

sisältäen merkittävimpien yhtiöiden toteutumaraportit ja tilinpäätösennusteet.

 

Kemijärven lämpö ja vesi Oy tuottaa ja jakaa korkeatasoista, varmaa ja kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa ja laatuvaatimukset täyttävää talousvettä taloudellisesti ja varmasti sekä huolehtii jätevesistä puhdistusmääräysten mukaisesti. Vuoden 2023 alkupuoliskolla toteutunut Pelkosenniemen ja Pyhätunturin kaukolämpölaitosten myynti vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön ja toimintaan. Yhtiön resurssit voidaan jatkossa kohdistaa Kemijärven toimintojen tehostamiseen. Liiketoimintakauppa vaikuttaa yhtiön tilinpäätöslukuihin ja välitilinpäätös on tehty kirjanpitolain mukaisesti.

 

Polttoainehintojen nousu aiheuttaa energiahintoihin nousupainetta lähivuosille. Yhtiön lämpö- ja voimalaitoksille sekä jätevedenpuhdistamolle laaditaan palo- ja pelastussuunnitelmat ja järjestetään tarvittavat harjoitukset yhteistyössä pelastustoimen kanssa. Vesiosaston osalta vesi- ja viemäriverkoston saneeraukset jatkuvat ja suunnitelmissa on alkaa kerätä uuden jätevedenpuhdistamon vaatimaa pääomaa.

Koillis-Lapin Sähkö Oy vastaa alueensa sähkönsiirrosta ja sähköverkko-omaisuuden hallinnasta. Vuoden 2023 tavoitteena on liittyä kantaverkkoon ja tehdä toimitusvarmuusinvestointeja investointiohjelman mukaisesti sekä toteuttaa urakoita yhteisrakentamisen kautta. Kellarijängän kantaverkkoliittyminen toteutuu syksyllä, jakeluverkon saneeraus jatkuu vuoteen 2036 saakka. Lainakanta kasvaa suunnitellun mukaisesti, investointimäärä v. 2023 hieman suunniteltua pienempi, liikevoitto pienenee, mutta tase vahvistuu.

 

Itä-Lapin Energia Oy:n tehtävänä on hankkia paras tuotto omistajille

Kemijoki-osuuksista. Vuoden 2023 osalta sähköhinnan merkittävä lasku pienentää liikevaihtoa ja -voittoa, vaikkakin vertailu v. 2022 tilikauden tulokseen ei v. 2022 alaskirjausten vuoksi näytä oikeaa tasoa. Kaupungille on tuloutettu 0,8 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä.

 

Keski-Lapin Voima Oy:n tehtävänä on hankkia Juotaksen voimalaitoksen

sähköntuotannolla omistajille paras mahdollinen tuotto. Tavoitteena 2023

on voimalaitoksen onnistuneet huoltotoimenpiteet ja mahdollisimman suuri tuotto. Yhtiön liikevaihto on pienentynyt laskeneen sähköenergian

markkinahinnan johdosta, mutta tilikauden tulosennuste on edelleen hyvä ja talousarvion mukainen.

 

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja

asuinrakennuksia ja vuokraa huoneistoja. Kiinteistöyhtiö toimii valtion

rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen sääntöjen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kesäkuussa 2022 tervehdyttämissuunnitelman vuosille 2022-2025. Valtiokonttorilta on saatu päätös sen hyväksymistä toimenpiteistä, jotka puolestaan ovat edellyttäneet kaupunginvaltuuston hyväksynnän velvoitteiden toteuttamisesta. Asuntojen käyttöaste on korkea SPR:n vastaanottokeskuksen vuokraamien asuntojen johdosta. Tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioidun mukainen, lainoja on saatu lyhennettyä ohjelman mukaisesti. Vuokrausaste on 91 % (ed. vuonna 83,6 %).

 

Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli omistaa asuintaloja ja vuokraa huoneistoja.

Vuokrausaste on vahvistunut hieman edellisvuodesta

ollen 85 % (ed. vuonna 84,5 %). Tilikauden tulos on alkuvuoden osalta

talousarviossa arvioitua heikompi. Lainakantaa on saatu vähennettyä

investoinneista huolimatta.

 

Kemijärven Roikka Oy hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden ja

kaupungin tilapalvelut liikelaitoksen isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Siivouspalvelut ovat siirtyneet liikkeenluovutuksella vuoden alusta Roikkaan.

Kiinteistöpalvelujen toteuttaminen on edennyt palvelusopimusten

mukaisesti. Tilikauden tulosennuste on alkuvuoden osalta

talousarviossa arvioitua heikompi, mutta liikevaihto on talousarviossa arvioidun mukainen.

Elwira Oy vastaa SER-tuotteiden vastaanotosta ja purkutoiminnasta. Vuoden 2023 toiminnassa näkyy tulipalon jälkeen uudelleen käynnistetty toiminta, jonka volyymi on kasvanut. henkilöstömäärä on lähes tuplaantunut. Työturvallisuutta on parannettu, laitteistoa kehitetty ja huolto-ohjeita laadittu. Alkuvuoden liikevoitto on ennakoitua parempi ja tilikauden tulosennuste ennakoitua parempi.

 

Kemijärven jäähalli Oy vastaa jäähallin toiminnasta. Tavoitteena on tarjota

kohtuuhintaista jääaikaa paikallisille jääurheiluseuroille.

Tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioitua parempi johtuen alkuvuoden arvioitua pienemmästä kustannusten noususta (mm. sähkön hinta).

 

Kemijärven Kehitys Oy vastaa kaupungin elinkeinojen kehittämisestä sille

annettujen tavoitteiden ja palvelusopimuksen mukaisesti. Yhtiön vuoden

2023 tavoitteena on tuottaa kaupungin strategian mukaiset yritys-,

elinkeino-, hanke- ja matkailupalvelut palvelusopimuksen mukaisesti. Yritysvierailuja on toteutunut 35 ja palveluihin osallistuneiden yritysten määrä on 42. Tilinpäätösennuste on talousarviossa arvioidun mukainen.
 

Saura-säätiö järjestää ja kehittää työikäisille hyvinvointia tukevia,

työelämään valmentavia, osaamista vahvistavia ja työllistymistä edistäviä

arviointi-, ohjaus- ja valmennuspalveluja sekä työtoimintaa ja työtä. Säätiö

tuottaa Laphalle kumppanuus- ja palvelusopimuksella monipuolisia

työhön kuntoutuksen palveluja. Nuorten työpajatoimintaan saadaan Lapin AVIn avustusta. Saura säätiö on tukenut kaupungin kotouttamispalveluja kesän 2023 aikana.

 

Uurto-osuuskunnan tavoitteena on tukea työhön kuntoutusta, tarjota

työelämälähtöisiä koulutusvaihtoehtoja ja edistää työllisyyttä sekä

madaltaa kynnystä yrittäjyyteen lähtökohtaisesti työllistämällä

pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä avoimen työmarkkinan tehtävien ja

palvelujen tekijöiksi. Päätoimialoina ovat kotipalvelut ikääntyneille ja

vammaisille sekä kiinteistö-, puuseppä- ja metsurityöt. Liikevaihto on

talousarvion mukainen alkuvuodelta, ja tilikauden tulosennuste on myös hieman talousarviossa arvioitua parempi.

 

Merkittävimpien tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutumaraportit ovat liitteenä 5.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi merkittävimpien tytäryhtiöiden ja
säätiön talouden toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2023 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös Ahti Majava oli poissa kokouksesta klo 17.30 - 17.33 välisen ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin. Jäähalli yhtiön ja Uurto-osuuskunnan toteutumaraportit täydennetään kaupunginvaltuustolle jaettavaan raporttiin.

Kokouksessa pidetiin tauko klo 17.41 - 17.52.