Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 118


Rakennustöiden keskeytys

 

EL 28.09.2023 § 118     

431/10.03.00.01/2023       

 

Kiinteistön 320-411-28-10 omistaja on tehnyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle elinvoimalautakunnan rakennustöiden keskeyttämispäätöksestä 29.6.2023 § 92. Valitus on liitteenä 4.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Kemijärven kaupungin lausuntoa valitukseen.

 

Lausunnon perusteet

 

Hakijan käsitys rakentamistöistä ei perustu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Myös rakennuksen perustamistyöt kuuluvat niihin rakentamiseen liittyviin töihin, jotka vaativat rakennusluvan lupaehtoineen.

 

Rakennusluvassa määritellään lupaehdot ja katselmukset, jotka rakennus-paikalla on suoritettava. Aloituskokous, pohjakatselmus (sis. rakennusten korkeusaseman määrittämisen ja valitun perustamistavan soveltuvuuden rakennuspaikalle). Nämä katselmukset tehdään rakennushankkeen alku-vaiheessa. Muita katselmuksia ovat rakennustyön edistymisen mukaan ra-kennekatselmus, käyttöönotto- ja loppukatselmus.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Sirpa Ollila, puh. 0400 203 257

 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon.

Elinvoimalautakunta pyytää valituksen hylkäämistä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi        Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 

 

EL 29.06.2023 § 92   

      

 

Rakennustöiden keskeytys kiinteistöllä 320-411-28-10.

 

Suoritetut rakennustyöt ja niiden keskeyttäminen

 

Yllä mainitulle kiinteistölle on myönnetty poikkeamislupa, tekninen lautakunta 10.3.2022 § 25, päätöksen antopäivä on 15.3.2022. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta.

 

1.6.2023 ilmoitettiin rakennusvalvontaan maanajosta kyseisestä paikasta läheiseen käytöstä poistettuun maa-aineksen ottopaikkaan. Rakentamisen keskeyttämisestä on ilmoitettu 5.6.2023 poikkeamisluvan hakijalle ja 6.6.2023 kiinteistön toiselle omistajalle.

 

Poikkeamisluvan hakija on ilmoittanut vastineessaan 5.6.2023:

Jos kävit tontilla, niin näit ettei siellä ole mitään rakennustarvikkeita tai rakennettu. Jos joku haluaa rakentaa Kemijärvelle uuden omakotitalon niin hänelle tuskin kannattaa alkaa hankalaksi.

 

MRL 180 §

 

Rakennustyön keskeyttäminen

 

Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ.

 

Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

 

Päätöksen perustelut

 

Rakennustyön jatkaminen ei ole hyväksyttävää ennen kuin tarvittavat rakennuslupahakemukset ja tarvittava erityissuunnitelmat ovat laadittu ja toimitettu viranomaiselle.

 

Rakennusvalvontaviranominen päättää, pysytetäänkö viranhaltijan antama keskeytysmääräys voimassa. Rakennusvalvontaviranomaisen on myös ratkaistava, ilmoitetaanko asia poliisille syytteen nostamista varten.

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Sirpa Ollila, puh. 0400 203 257

 

Esittelijä Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee asian tiedokseen ja päättää, että keskeytysmääräys pidetään voimassa siihen saakka, kunnes rakennustöille on myönnetty rakennuslupa ja lupapäätös on saanut lainvoiman.

Samalla elinvoimalautakunta päättää, että luvattomasta rakentamisesta ilmoitetaan poliisille, koska tekoa ei ole olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä.

Lisäksi elinvoimalautakunta päättää, että kiinteistön omistajilta peritään rakennustyön keskeyttämisen johdosta rakennusvalvontataksan 24 §:n mukainen 300 euron maksu.

Lainkohdat: MRL 125 §, 134 §, 134a §, 144 §, 145 §, 149c §, 150 §, 180 § ja 186 §

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi:         Kiinteistön omistajat