Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 119


Rakennustöiden keskeytys kiinteistöllä 320-412-4-4

 

EL 28.09.2023 § 119     

568/10.03.00.07/2023       

 

Kiinteistön omistaa Pelkosenniemen kunta. Hakijalla on määräalalle vuokraoikeus.

 

Kiinteistölle on haettu maisematyölupaa, joka on tullut vireille 14.9.2023. Hakijan tarkoituksena on rakentaa varastointikenttä rakennusmateriaalien, työkoneiden ym. varastointia varten.

 

14.9.2023 ilmoitettiin ympäristönsuojeluun ja rakennusvalvontaan, että eräältä purkutyömaalta kuljetetaan rakennusjätettä kiinteistölle 320-412-4-4. Tarkastuskäynnillä 15.9.2023 purkutyömaalla todettiin jätteen kuljettamisen alkaneen jo 11.9.2023. Tarkastuskäynnillä 15.9.2023 varastointikentän suunnitellulla kohteella havaittiin alueelle tuodun runsaasti purkujätettä; betonilohkareita, betoniterästä, metallia ja muovia.

 

Maisematyöluvan hakijalle ilmoitettiin 15.9.2023 rakennusjätteen kuljettamisen keskeyttämisestä, ilmoitus puhelimitse ja Lupapisteen viestinä. Myös purkuluvan hakijalle ilmoitettiin kuljetuksien keskeytyksestä, ja että purkujäte tulee jatkossa toimittaa asianmukaiseen paikkaan.

 

 

MRL 180 §

 

Rakennustyön keskeyttäminen

 

Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ.

 

Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

 

Päätöksen perustelut

 

Varastointikentän rakennustyön jatkaminen ei ole hyväksyttävää ennen kuin tarvittava maisematyölupa ja tarvittavat erityissuunnitelmat ovat laadittu ja toimitettu viranomaiselle. Purkujätteen kuljetus ja murskaus sekä mahdollinen hyödyntäminen maanrakentamisessa vaativat omat lupansa.

 

Rakennusvalvontaviranominen päättää, pysytetäänkö viranhaltijan antama keskeytysmääräys voimassa. Rakennusvalvontaviranomaisen on myös ratkaistava, ilmoitetaanko asia poliisille syytteen nostamista varten.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Sirpa Ollila, puh. 0400 203 257

 

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee asian tiedokseen ja päättää, että keskeytysmääräys pidetään voimassa siihen saakka, kunnes maanrakennustöille on myönnetty maisematyölupa ja lupapäätös on saanut lainvoiman.

Samalla elinvoimalautakunta päättää, että luvattomasta rakentamisesta ilmoitetaan poliisille, koska tekoa ei ole olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä.

Elinvoimalautakunta päättää, että luvattomasta rakentamisesta ilmoitetaan kiinteistön omistajalle (vuokranantaja).

Lisäksi elinvoimalautakunta päättää, että hakijalta peritään rakennustyön keskeyttämisen johdosta rakennusvalvontataksan 24 §:n mukainen 300 euron maksu.

Lainkohdat: MRL 125 §, 134 §, 134a §, 144 §, 145 §, 149c §, 150 §, 180 § ja 186 §

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi:         Hakija

        Pelkosenniemen kunta

        Poliisi