Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 319


Eroanomus elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä / Pikkuvirta Sirkka

 

KH 18.09.2023 § 319     

533/00.00.01.02/2023       

 

Sirkka Pikkuvirta on jättänyt eroanomuksen Kemijärven kaupungin elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä 1.9.2023 päiväämällään kirjeellä. Pikkuvirta perustelee eroanomustaan sillä, että hän on elinvoimalautakunnan jäsenenä tarkastuslautakunnassa esteellinen käsittelemään elinvoimalautakunnan asioita kaikissa päätöksenteon vaiheissa valmistelusta päätöksentekoon asti sisältäen myös viranhaltijoiden kuulemiset. Lisäksi Pikkuvirta ilmoittaa, että elinvoimalautakunnan jäsenyys vaikuttaa haitallisesti objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen ja vaikeuttaa sekä estää työtä tarkastuslautakunnassa.

 

Liitteenä 4 on Sirkka Pikkuvirran eroanomus elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä.

 

Kaupunginvaltuusto on valinnut Sirkka Pikkuvirran elinvoimalautakunnan varajäseneksi kokouksessaan 19.12.2022 § 149. Kaupunginvaltuusto on valinnut eronneen jäsenen tilalle uuden (KV 20.3.2023 § 47) ja valinnut uuden puheenjohtajan (KV 26.6.2023 § 93), joten elinvoimalautakunnan kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:

 

Jäsen  Varajäsen

Kauko Jaakkola Väinö Aska

Kari Räisänen Sirkka Pikkuvirta

Raimo Huczkowski Kristiina Lautamo

Johanna Sirviö Sami Niemistö

Arto Torvinen, pj. Jesse Kerkelä

Aulikki Imporanta, varapj. Sirpa Masalin

Tarja Kaisanlahti Veikko Niemelä

 

Hallintosäännön 10 §:n mukaan; "Elinvoimalautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Valtuusto valitsee lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen."

 

Kuntalain 74 §:n mukaan; "Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

 

Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a §:ssä todetaan seuraavaa: " Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."

 

Kuntalain 70 §:n mukaan; "Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa."

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1. valtuusto myöntää Sirkka Pikkuviralle eron elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä,
2. valtuusto valitsee elinvoimalautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2023 - 31.5.2025.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.