Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 320


Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen varajäsenen valinta toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025

 

KH 18.09.2023 § 320     

547/00.01.00.01.01/2023       

 

Pekka Iivari on valittu Kemijärven kaupunginjohtajaksi (KV 26.6.2023) ja hän on menettänyt vaalikelpoisuuden valtuustoon. Pekka Iivari on pyytänyt eroa kaikista kaupunginvaltuutetun luottamustoimistaan. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Iivarille eron valtuutetun tehtävistä kokouksessaan 11.9.2023.

 

Kemijärven kaupunginvaltuusto on 16.8.2021 kokouksessaan valinnut seuraavat henkilöt Itä-Lapin kuntayhtymän hallitukseen:

Jäsen      Varajäsen

Anita Ruokamo  Heikki Nivala

Harri Väliranta  Matti Torvinen

Senni Honkanen  Markku Harju

Pirkka Aalto   Pekka Iivari

Pekka Iivari on valittu Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen varajäseneksi (KV 16.8.2021 § 87). Koska Iivari on menettänyt vaalikelpoisuuden, on hänen tilalleen Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen varajäseneksi valittava uusi henkilö.

 

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seuraavasti: "Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

 

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta."

 

Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymähallitus, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhtymähallitukseen kuuluu viisitoista (15) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Jäsenkunnan yksi edustaja on kunnanjohtaja. Jäsenkunta valitsee muut jäsenkunnan edustajat ensisijaisesti kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston puheenjohtajistosta. Mikäli puheenjohtajistosta valittavien osalta ei sukupuolten tasa-arvoa voida noudattaa, valitaan tarvittava määrä edustajia ja varaedustajia jäsenkunnan valtuutetuista.

 

Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a §:ssä todetaan seuraavaa:

" Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyt tä väl lä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva joh to- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, joll ei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyy de tään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mah dollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."

 

Kuntalain 70 §:n mukaan; "Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa."

 

 

Valmistelija Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

 

 

Esittelijä Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee Itä-Lapin kuntayhtymän hallitukseen varajäsenen luottamustehtävistä eronneen Pekka Iivarin tilalle.

 

Päätös Merkittiin, että Pekka Iivari jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 1. osallisuusjäävi) yleislausekkeeseen perustuva jäävi).

Päätösehdotus hyväksyttiin.