Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 378


Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2023

 

KH 07.11.2022 § 378     

544/02.03.02.00/2022       

 

Kiinteistöverolain mukaan kaupunginvaltuusto määrää kaupungin kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Veron perusteena on kiinteistön verotusarvo edellisenä vuonna.

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Verohallinto voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. 17.11. on tänä vuonna keskiviikko, joten ilmoitus on tehtävä sähköisesti viimeistään tällöin. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia. Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille veroprosenttien ilmoittamisesta kunnille toimitettu materiaali.

Kiinteistöverojen ala- ja ylärajat kiinteistöverolain  (KiintVL 11 §, 12 §,12 b § ja 13 §)
mukaan:

1. yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajat ovat 0,93 - 2,00

Kemijärvellä

 

v.2016

v. 2017

v. 2018

v. 2019

v. 2020

v. 2021

v. 2022

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20


Ehdotus v. 2023: Yleistä kiinteistöveroprosenttia ei koroteta.

 

2. vakituisten asuinrakennusten veroprosentin ala- ja ylärajat ovat 0,41 - 1,00
 

Kemijärvellä

 

v. 2016

v. 2017

v. 2018

v. 2019

v. 2020

v. 2021

v. 2022

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

 

Ehdotus v. 2023: Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia ei koroteta.

 

3. muiden asuinrakennusten veroprosentti
Kaupunginvaltuusto voi määrätä 11 §:n 3 momentissa (yleinen kiinteistöveroprosentti) säädetyn vaihteluvälin sisällä erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Tämä veroprosentti voidaan määrätä enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai, jos näin laskettu veroprosentti on kaupunginvaltuuston määräämää yleistä kiinteistövoroprosenttia alempi, enintään kaupunginvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi. Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 - 2,00 %.

 

 

Kemijärvellä

 

v. 2016

v. 2017

v. 2018

v. 2019

v. 2020

v. 2021

v. 2022

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

 

Ehdotus v. 2023: Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia ei koroteta.

 

4. yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %.
Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.

Kemijärvellä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti on ollut 0,00 %.

Ehdotus v. 2023: Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttia ei koroteta.
 

5. eräiden laitosten mm.voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 % (kiinteistöverolaki 14 §).

Kaupunginvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10.

Kemijärvellä voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on ollut ylärajan veroprosentti.  Vuonna 2023 yläraja on 3,10 %.

Ehdotus v. 2023: Eräiden laitosten mm. voimalaitosten kiinteistöveroprosentti pidetään lain mukaisella ylärajalla 3,10 %.

 

6. rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6.00 %. KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 % sekä enintään 6,00 %.
Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan rakennuspaikkaan
KiintVL 12 a kohtien 1-7 mukaisesti. Kemijärvellä kiinteistöveroa rakentamattomasta rakennuspaikasta ei ole määrätty.  

Ehdotus v. 2023: Kiinteistöveroa rakentamattomasta rakennuspaikasta ei määrätä.
 


 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kemijärven kaupungin kiinteistöveroprosentit vuonna 2023 pidetään vuoden 2022 mukaisina, eikä niitä koroteta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.17.