Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 153Kaavoituksessa perittävät maksut ja korvaukset

 

TEKL 15.12.2022 § 153     

667/02.05.00.00/2022       

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan jos asemakaava taikka asemakaavan muu­tos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -hal­ti­jan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä ai­heu­tu­neet kustannukset.

Asemakaavoituksessa kuluja syntyy asemakaavan laatimisesta (työaika), kuu­lut­ta­mi­ses­ta ja kuulemisesta (ilmoituskulut, lausuntopyynnöt yms.), neuvotteluista (mm. viranomaisneuvottelut, katselmukset) sekä hal­lin­nol­li­ses­ta käsittelystä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaan, mikäli tuulivoimarakentamista oh­jaa­va yleiskaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vaatimana ja tuu­li­voi­ma­hank­kee­seen ryhtyvän taikka maanomistajan tai haltijan aloitteesta, kunta voi periä täl­tä yleiskaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset kokonaan tai osaksi. Em. johtuen tuulivoimakaavoista sovitaan kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun pe­ri­aat­teet ja maksun perimistapa sekä -aika.

Liitteenä 7 on uudet periaatteet kaavoituksesta perittävistä maksuista ja korvauksista. Liitteenä 8 on vuonna 2014 hyväksytyt korvausperiaatteet.

Työaikakorvaukset koskevat kaupungin omana työnä tekemien kaavamuutosten kustannuksia. Mikäli kaupungilla ei ole resursseja tehdä kaavamuutoksia omana työnään, joudutaan palkaamaan konsultti, jolloin hakijalta peritään konsulttipalkkion mukaiset kustannukset.

Kaupungingeodeetti esittää, että tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laa­ti­mi­ses­ta kunnalle aiheutuvien kustannusten perimisestä, perimistavasta ja -ajasta pää­te­tään kaavan laatimispäätöksen yhteydessä.

 

Valmistelija Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, puh. 040 525 0924

 

Esittelijä Kaupungingeodeetti Pöyliö Tapio Kemijärvi

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 7 mukaiset periaatteet kaavoituksesta perittävistä maksuista ja korvauksista.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.