Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 55Uhkasakon tuomitsemista koskeva asia / Jätelain 126 §:n mukainen määräys / Haapaharjun sora-alue, Pyhätunturi, Veljekset Karjalainen Oy

 

YTLTK 12.06.2023 § 55     

191/11.03.02/2023       

 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta määräsi 30.10.2018 tekemällään päätöksellä § 64, kohta 2 (oheismateriaalina) Veljekset Karjalainen Oy:n poistamaan kiinteistölle Keskipyhä (583-403-1-222) varastoidut, kyseisen päätöksen liitteessä 13 kuvatut, muut jätteet, ml. puretun teollisuushallin osat, betonijätteet, betonielementit ja putkisillat, alueelta 31.12.2019 mennessä. Määräys annettiin juoksevan uhkasakon uhalla, jonka peruserä on 20 000 euroa ja kuukausittain erääntyvä lisäerä 5 000 euroa.

 

Alueelle tehtiin tarkastus päätöksen noudattamisen valvomiseksi 20.5.2020. Tarkastuksella todettiin, että määräystä ei ollut noudatettu. Tarkastuksen johdosta velvoitettua kuultiin kirjallisesti. Veljekset Karjalainen Oy pyysi uhkasakon tuomitsemista koskevan kuulemisen yhteydessä lisäaikaa määräyksen noudattamiseksi vuoden 2021 loppuun saakka. Määräyksen mukaiset jätteet ovat vuonna 2009 puretun teollisuushallin osia. Yhtiön antaman selvityksen mukaan sillä on ollut tarkoitus pystyttää teollisuushalli, mutta rakennusprojektia ei ole pystytty käynnistämään, sillä yhtiö ei ole saanut ostettua tai vuokrattua tarvitsemaansa maa-alaa. Asiaan liittyvät neuvottelut olivat yhtiön mukaan kesken. (Kuuleminen ja annettu selvitys oheismateriaalina)

 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta muutti 4.2.2021 (§ 10) antamallaan päätöksellä (liite 7) 30.10.2018 § 64, kohta 2 Veljekset Karjalainen Oy:lle antamaansa jätelain mukaista määräystä. Päätöksellä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta määräsi:

 

a)                                      Veljekset Karjalainen Oy:n poistamaan kiinteistöltä Keskipyhä (583-403-4-222) sille varastoidut, liitteessä 7 (Ymptervltk 4.2.2021 § 10 liite 6), kuvatut puretun teollisuushallin osat alueelta 31.12.2021 mennessä. Määräys annetaan juoksevan uhkasakon uhalla, jonka peruserä on 15 000 euroa ja kuukausittain erääntyvä lisäerä 4 000 euroa.

 

b)                                      Veljekset Karjalainen Oy:n poistamaan kiinteistölle Keskipyhä (583-403-4-222) varastoidut, liitteessä 7 (Ymptervltk 4.2.2021 § 10 liite 7) kuvatut muut jätteet kuin teollisuushallin osat, mukaan lukien betonielementit, betonijätteet ja putkisillat, 31.8.2021 mennessä. Määräys annetaan juoksevan uhkasakon uhalla, jonka peruserä on 5 000 euroa ja kuukausittain erääntyvä lisäerä 1 000 euroa.

 

Päätös on lainvoimainen.

 

Kiinteistölle Keskipyhä (583-403-4-22) tehtiin tarkastus määräyksen a) noudattamisen valvomiseksi 11.11.2021 (liite 8). Tarkastuksella todettiin, ettei määräystä ollut noudatettu.  Alueelle tehtiin toinen tarkastus määräysten a) ja b) noudattamisen valvomiseksi 22.9.2022 (liite 9), jolla todettiin, ettei määräyksiä jätteiden poistamisesta ollut noudatettu.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on varannut Veljekset Karjalainen Oy:lle tilaisuuden tulla kuulluksi ennen hallintopakon täytäntöönpanoa (liite 10). Veljekset Karjalainen Oy on vastannut kuulemiseen toimittamalla kirjallisen selvityksen (liite 11). Selvityksen mukaan yritys oli poistanut alueelta käyttökelvottomaksi katsomansa metalliromun ja puutavaran. Jäljelle jääneet esineet yritys aikoo hyödyntää rakentamisessa. Selvityksen liitteenä yhtiö toimitti kopion Pelkosenniemen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle lähettämänsä toimenpidelupahakemuksen rakennustarvikkeiden varastointiin kiinteistöllä Keskipyhä, maanomistajan kanssa tehdyn sopimuksen varastoinnista sekä punnitustositteen metalliromusta.

 

Pelkosenniemen kunnan rakennusvalvontaviranomainen ei myöntänyt Veljekset Karjalainen Oy:lle lupaa rakennustarvikkeiden varastointiin kiinteistölle Keskipyhä 583-403-4-22 (liite 12).

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on suorittanut 26.4.2023 tarkastuksen kiinteistölle Keskipyhä ja todennut ettei Veljekset Karjalainen Oy:lle määrättyjä velvoitteita jätteiden poistamisesta ollut noudatettu (liite 13).

 

Uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaan uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta. Uhkasakon lisäeristä voidaan kerralla tuomita maksettavaksi enintään kolme kertaa peruserän suuruinen summa. Tämän ylittävältä osalta lisäerät raukeavat niiltä uhkasakkojaksoilta, jotka ovat alkaneet ennen kuin päätös uhkasakon tuomitsemisesta tehdään.

 

Veljekset Karjalainen Oy velvoitettiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hallintopakkopäätöksellä (4.2.2021 § 10) poistamaan Pelkosenniemen kunnassa kiinteistöllä Keskipyhä (583-403-4-22) liitteessä 7 kuvatut puretun teollisuushallin osat alueelta 31.12.2021 mennessä sakon uhalla. Samalla kunnan päätöksellä (4.2.2021 § 10) Veljekset Karjalainen Oy velvoitettiin poistamaan kiinteistöltä Keskipyhä liitteessä 7 kuvatut muut jätteet kuin teollisuushallin osat 31.8.2021 mennessä sakon uhalla.

 

Kiinteistöllä Keskipyhä (583-403-4-22) 22.9.2022 ja 26.4.2023 suoritettujen tarkastusten perusteella velvoitteita ei ole noudatettu. Veljekset Karjalainen ei ole myöskään esittänyt pätevää syytä velvoitteiden noudattamatta jättämiselle (liite 11). Tämän vuoksi uhkasakko on tuomittava maksettavaksi.

 

Uhkasakon tuomitseminen ei vaikuta sakkosumman kertymiseen, mikäli laiminlyönti edelleen jatkuu. Tästä syystä ympäristöterveyslautakunnan uhkasakon asettamispäätöksessä oleva määräys on edelleen voimassa ja samoin määräyksen tehosteeksi asetettu juokseva uhkasakko. Mahdolliset myöhemmät erät tuomitaan maksettavaksi erikseen.

 

Valmistelija Ympäristötarkastaja Kaisa Soppela, 040 520 3162

 

Esittelijä Ympäristötarkastaja Soppela Kaisa Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta tuomitsee hallintopakkopäätöksessä (4.2.2021 § 10) päävelvoitteiden a) ja b) tehosteeksi asetetut uhkasakot maksuun. Velvoitteen a) osalta maksettavaksi tuomitaan peruserä 15 000 € ja lisäeriä 44 000 € (11 kpl) yhteensä 59 000 €. Velvoitteen b) osalta maksettavaksi tuomitaan peruserä 5 000 € ja lisäeriä 15 000 € (15 kpl) yhteensä 20 000 €.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.