Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 105Kemijärven kaupungin talouden toteutuma 30.6.2023

 

KV 11.09.2023 § 105     

439/02.02.00/2022       

 

Alla mainittu liite 1 (raportit talousarvion tuloslaskelmasta) on liite 2, liite 2 (toimialojen ja liikelaitoksen talousarvioiden toteutumaraportit ajalta 1.1.-30.6.2023) on liite 3 ja liite 3 (peruskaupungin ja liikelaitoksen investointien toteutumaraportti) on liitteenä 4.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

KH 04.09.2023 § 300   

      

 

Kaupungin hallintosäännön mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion

toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden seurantaraportti

valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta. Toimielimet käsittelevät alaisensa palvelualueen talouden ja toiminnan seurantaraportit puolivuosittain.

 

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumisesta vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys

toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään

31.8. mennessä.

 

Myös merkittävimmät tytäryhtiöt toimittavat kaupunginhallitukselle

selvityksen yhtiön talouden toteutumasta ja tilinpäätösennusteesta 30.6.

tilanteen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus puolestaan toimittaa valtuustolle talousarvion ja

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin 30.6. tilanteesta ja niistä

johdetun tilinpäätösennusteen sisältäen merkittävimpien konserniyhtiöiden

toteutumaraportit ja tilinpäätösennusteet.

 

Liitteenä 1 ovat raportit talousarvion tuloslaskelmasta (ulkoinen ja  sisäinen/ulkoinen) 2 kpl, rahoituslaskelmasta sekä taseen toteutumasta 30.6.2023.
 

Liitteenä 2 ovat toimialojen ja liikelaitoksen talousarvioiden

toteutumaraportit ajalta 1.1.-30.6.2023.


Ulkoisessa tuloslaskelmassa koko kaupungin (peruskaupunki + liikelaitos)

vuoden 2023 toimintatuottojen toteutuma on yhteensä 57,2 % ja

toimintakulujen 51,1 %. Henkilöstömenojen toteutuma on 49,7 %,

palvelujen ostojen toteutuma on 50,2 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden 52,6 % sekä avustusten toteutuma 57,4 %.

Ulkoisen toimintakatteen (tulojen ja menojen erotus) kertymä on vuoden

2023 alkupuoliskolla edellisvuotta parempi ollen 49,4 % (edellisvuonna

50,4 %).

 

Toteutumavertailun tekeminen edellisvuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon ei anna sote-menosiirtymän vuoksi oikeaa muutosnäkymää.


Hallintopalveluille on hyväksytty lisätalousarvio 70 000 euroa (KH 8.5.2023 § 59), mikä näkyy jo talousarvioluvuissa ja toteutumavertailuluvuissa. Tarkastuslautakunnalle 8.5.2023 § 65 sekä varhaiskasvatuspalveluille ja koulutuspalveluille kesäkuussa hyväksytyt lisätalousarviot (KV 26.6. § 96 ja § 97) eivät ole vielä mukana talousarvioluvuissa eikä toteutumavertailuluvuissa. Investointien osalta on myös tehty muutokset valtuuston hyväksymien määrärahamuutosten mukaisesti (KV 8.5.2023 § 58 ja § 60).
 

Toimintakate-ennuste on -21,3 milj. euroa. Ylityspainetta talousarvioon nähden ei lisämäärärahapäätösten jälkeen ole.

Loppuvuoden talousarvion toteutumatasoon vaikuttavat käyttötalouden osalta:

- henkilöstömenoihin kohdistuvat korotukset (kesäkuun yleiskorotus,

kertaerä ja paikallinen järjestelyerä),

- moduuliratkaisussa aiheutuvat vuokra- ja henkilöstömenot,

- varhaiskasvatuksen lisätila- ja -henkilöstötarve,

- hyvinvointialueen vuokranmääritysperusteiden vaikutus ennakoituihin

tuloihin sekä

- avustustaso tytäryhteisöille.

 

Tilinpäätösennuste 2023
Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen

vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen

toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot ja valtionosuudet ovat

toteutuneet ennakoitua paremmin alkuvuonna, ja ennusteen mukaan ne toteutuvat talousarviossa arvioitua suurempina. Sähkönmyynnistä saatava tulo on pienentynyt edellisvuoteen nähden ja rahoitustuottojen ennustetta on muutettu tältä osin huomattavasti pienemmäksi. Verotulot ja valtionosuudet kompensoivat rahoitustuottojen vajetta.

 

Kesäkuun ennusteen mukaan verotulot toteutuvat talousarviossa arvioituun nähden paremmin. Toteutuma on 52,7 % eli n. 470 000 euroa suuremmat. Lisäksi kaupunki saa jo tälle vuodelle kiinteistöverotuottoa valmistuneiden tuulivoimaloiden osalta, vaikkakin kiinteistöveroennusteessa ei ole mukana vielä näitä tuulivoimasta saatavia verotuloja. Kiinteistöverojen maksatusrytmin vuoksi verotulot tuloutetaan kunnille kiinteistöjen osalta syksyllä.

 

Valtionosuuksia on kertynyt n. 621 000 euroa eli 9,7 % enemmän kuin

talousarviossa on arvioitu. Koko vuoden osalta valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousarviossa arvioitua paremmin johtuen peruspalvelujen ja opetustoimen valtionosuuden toteutumasta.

 

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto toteutuu ennakoitua heikommin johtuen

Itä-Lapin energian tuloutuksen vähentymisestä sähkönmyyntitulojen ja sähköenergiahinnan laskusta. Tältä osin tullaan tekemään talousarviomuutosesitys.

Tytäryhtiöiltä ei ole edellytetty osinkotuottoja vuodelle 2023.

 

 

Valtuusto on myöntänyt v. 2023 talousarviossa 3,0 milj. euron

lainanottovaltuudet kaupunginjohtajalle, mutta uutta lainaa ei ole otettu. Vanhoja lainoja on maksettu pois n. 3,0 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä.
 

Hyvinvointialueen maksuviivästysten vuoksi (kuntayhtymätilitykset ja vuokrien maksu) on kesällä otettu maksuvalmiuden turvaamiseksi 1,0 milj. euron tilapäisluotto, joka maksetaan takaisin 31.12.2023.

 

Investointien toteutuma

Nettoinvestointeihin on varattu muutetussa talousarviossa 6,3 miljoonaa

euroa. Investointien toteutuma on ensimmäisen vuosipuoliskon osalta nettona yhteensä 1,95 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntituloja on saatu 313 740 euroa. Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja on saatu 2 665 euroa. Investointien toteutumaennuste on 4,5 milj. euroa.

Liitteenä 3 on investointien 30.6.2023 toteutumaraportti peruskaupungin ja liikelaitoksen osalta.
 

Liitteenä 4 tiedoksi toimielinten käsittelemät käyttötalouden ja

investointien toteutumaraportit 30.6.2023 sekä oheisena henkilöstöraportti ja lautakuntien sekä johtokunnan käsittelypäätökset alaisensa toiminnan talouden toteutumasta.

 

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus
merkitsee liitteen 1 mukaiset koko kaupungin tuloslaskelmat 2 kpl, rahoituslaskelman ja taseen tiedoksi,
merkitsee liitteen 2 mukaiset talousarvion toteutumaraportit tiedoksi,
merkitsee liitteen 3 mukaisen peruskaupungin ja liikelaitoksen investointien toteutumaraportin tiedoksi ja
esittää ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus merkitsee liitteen 4 mukaiset toimialojen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutumaraportit 30.6.2023 tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.