Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kemijärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.kemijarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 416


# Henkilöstöohjelma aluehallitus 15.11.2023

Lausunto Lapin hyvinvointialueen henkilöstöohjelmasta LAPHA/13711/2023

 

KH 04.12.2023 § 416     

695/00.04.00/2023       

 

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus 15.11.2023 § 421

 

Hyvinvointialuelain 41 § mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja taloudenpitkän aikavälintavoitteista. Aluevaltuusto päätti 6.2.2023 § 5 hyväksyä hyvinvointialuestrategian.

 

Hyvinvointialuestrategian pohjalta on jatkettu palvelustrategian sekä muun strategia- ja ohjelmatyön valmistelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 11 § mukaan hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Palvelustrategiassa on otettava huomioon tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. Palvelustrategian valmistelu jatkuu edelleen. Se on perusteltua yhdistää talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun.

 

Osana strategia- ja ohjelmatyötän on valmisteltu hankintastrategia sekä henkilöstöohjelma, jotka ovat valmiita lausuntokierrokselle.

 

Hankintastrategia on osa hyvinvointialueen strategia- ja ohjelmakokonaisuutta. Hankintastrategian tehtävänä on tukea Lapin hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen onnistumista ja strategian toteuttamista. Hankinnoilla luodaan edellytyksiä toimivalle ja tehokkaalle hyvinvointialueelle. Hankintastrategia kuvaa sen, miten hankintatoimi tukee toimintaa ja miten hankintoja johdetaan, toteutetaan ja kehitetään. Hankintastrategiset linjaukset koskevat hankintatoimea sekä siihen liittyviä prosesseja ja toimintoja. Lapin hyvinvointialueen toiminta on ynnistynyt 1.1.2023, jolloin hyvinvointialueelle siirtyi noin 4000 hankintasopimusta. Hyvinvointialue tekee hankintoja vuosittain noin 500 milj.€:lla.

 

Henkilöstöohjelma on Lapin hyvinvointialueen henkilöstöjohtamisen toimintatapoja ja strategista henkilöstövoimavarojen johtamista ohjaava toimintaohjelma, jonka periaatteet ohjaavat Lapin hyvinvointialueen henkilöstön muita toimintaohjelmia, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, puuttumisen mallia, päihdeohjelmaa, aktiivisen tuen toimintamallia jne. Henkilöstöohjelman alaohjelmat kootaan henkilöstöohjelman liitteeksi. Käytännön ohjeet ja toimintatavat puolestaan kootaan erilliseen henkilöstöohjelmaa tukevaan palvelussuhdekäsikirjaan. Henkilöstöohjelma perustuu Lapin hyvinvointialueen strategiaan ja strategiasta johdettuihin tavoitteisiin.

 

Mahdollisia lausunnonantajia ovat mm.

- Lapin kunnat

- Lapin liitto

- Lapin alueen pääsopijajärjestöt: Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry

- Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta

- Lapin yrittäjät

- Lapin kauppakamari

- Lapin ELY-keskus

- Lapin TE-toimisto

- Lapin yliopisto

- Lapin ammattikorkeakoulu

- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia-

- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu

- Saamelaiskäräjät

- Lapin alueen evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat

Myös muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille varataan

mahdollisuus antaa asiasta lausunto

 

Liitteet

Hankintastrategia aluehallitus 15.11.2023

Henkilöstöohjelma aluehallitus 15.11.2023

 

Esitys

Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää pyytää hankintastrategiasta ja henkilöstöohjelmasta

lausunnot alueen kunnilta sekä muilta keskeisiltä sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta.

 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. merkitä hankintastrategian ja henkilöstöohjelman luonnokset tässä vaiheessa tiedoksi;

2.hyväksyä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmisteluyhdistetään talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun.

 

Muutettu esitys

Hyvinvointialuejohtaja

 

Aluehallitus päättää

1. pyytää hankintastrategiasta lausunnot alueen kunnilta, muilta keskeisiltä sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta sekä hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnalta, osallisuus- ja asiakkuuslautakunnalta, pelastus- ja valmiuslautakunnalta ja saamenkielen lautakunnalta 15.1.2024 mennessä;

2. pyytää henkilöstöohjelmasta lausunnot pääsopijajärjestöiltä 8.12.2023 mennessä, minkä lisäksi asia käsitellään yhteistoimintaelimessä ja työsuojelutoimikunnassa;

3. että myös muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille varataan mahdollisuus antaa asiasta lausunto edellä mainitussa aikataulussa. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. merkitä hankintastrategian ja henkilöstöohjelman luonnokset tässä vaiheessa tiedoksi;

2. hyväksyä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelua jatketaan yhdistettynä.

 

Päätös

Hyväksyttiin hyvinvointialuejohtajan muutettu päätösesitys.

 

___________

 

Liitteenä 11 on Lapin hyvinvointialueen henkilöstöohjelma.

 

 

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

 

 

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää lausuntonaan Lapin hyvinvointialueen henkilöstöohjelmasta seuraavaa:
Henkilöstöohjelmaan on kattavasti koottu henkilöstöjohtamista ohjaavat toimintaperiaatteet.  Henkilöstövoimavarojen johtamisessa tulee erityisesti kiinnittää huomiotta osaavan henkilöstön rekrytointiin koko Lapin hyvinvointialueen toiminta-alueella.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Paula Alatalo esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1 § kohta 4 palvelussuhdejäävi, henkilöstöohjelman valmistelijana Lapin hyvinvointialueella).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi  Lapin hyvinvointialue